Chiều 12.12, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 với 100% đại biểu dự họp tán thành, trong đó có 23 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu.